Blanokřídlý hmyz PP Jenerálka

29.1.2020 od jitka-strakova

V roce 2019 proběhl průzkum blanokřídlého hmyzu na území PP Jenerálka a jejího okolí. Pojďte se podívat jak to dopadlo...bylo zde pozorováno 278 druhů blanokřídlého hmyzu!

Přírodní památka Jenerálka byla vyhlášena v roce 1968, nachází v katastrálním území Dejvic a má výměru 1,44 ha. Předmětem ochrany je skalní suk jako význačný geologický a krajinný prvek s výskytem chráněných druhů rostlin. Samotná přírodní památka je malý skalní ostroh na soutoku Šáreckého a Kruteckého potoka. Skalní masiv tvoří převážně svrchnoproterozoické jílovité břidlice, prachovce a droby, ale na jihozápadě lokality jsou bazaltické tufy, vulkanoklastiky a břidlice spodního ordoviku. Na jižních svazích jsou zachovalé stepní porosty. Řada stepních druhů rostlin zde pravděpodobně přežila od konce doby ledové. Přírodní památka má rozsáhlé ochranné pásmo o rozloze 36,96 ha, které zahrnuje okolní přírodně zajímavá území. Ochranné pásmo je tvořeno opuštěným dobývacím prostorem (cihelna Na Salátce), nivou Šáreckého potoka a lesními porosty na svazích údolí.

/PP Jenerálka - hřbet
PP Jenerálka - hřbet.

V přírodní památce Jenerálka bylo v roce 2019 zaznamenáno 198 druhů, což tvoří 15,4 % ze všech druhů dosud zaznamenaných v České republice. Z ohrožených druhů Červeného seznamu bylo na lokalitě zaznamenáno celkem 26 druhů. Byly dokonce zaznamenány i 2 druhy ohrožené (EN) a 1 druh kriticky ohrožený (CR). Mezi nejvýznamnější zaznamenaný druh patří jednoznačně hrabalka Nanoclavelia leucopterus. Tento druh je v ČR velmi vzácný a kriticky ohrožený (CR). V Čechách byl v současné době nalezen pouze na jediné lokalitě u Heřmanova Městce. Na území Prahy byl zaznamenán naposledy před 100 lety na Zlíchově a nyní v PP Jenerálka. Na jižní Moravě je tato hrabalka jen o něco málo početnější. O tomto druhu víme, že vyžaduje odhalený sypký substrát. Bohužel ale o životě tohoto druhu nevíme prakticky nic dalšího. Významnými zaznamenanými druhy jsou také včela ploskočelka Lasioglossum sexnotatum (EN) a včela pelonoska Anthophora quadrimaculata (EN). V obou případech jde o druhy, které v minulosti bývaly velmi hojné po celé ČR, a dnes je nalézáme jen jednotlivě a vzácně. Na některých místech ČR asi již vyhynuly docela. Z dalších významných druhů byly zaznamenány specializované samotářské včely z kategorie zranitelní a téměř ohrožení v rámci ČR. Byl zaznamenán zvonkový druh pískorypky Andrena curvungula (VU), která je na území Prahy zatím poměrně častá, mochnový druh Andrena potentillae (VU), vrbový druh Andrena vaga (VU), druh Andrena labialis (NT) specializovaný na vikvovité a rozrazilový druh Andrena viridescens (NT). Byly zaznamenány i další zajímavé druhy včel, jako ploskočelky Lasioglossum clypeare (NT) a Lasioglossum semilucens (NT) a čalounice Megachile pacifica (NT). Jde spíše o druhy běžné krajiny, které však začínají ubývat. Ze včel byla ještě zaznamenána ploskočelka Lasioglossum pallens (VU), která dosud nebyla pro území Čech publikována, ale v okolí studovaných lokalit byla zaznamenána opakovaně, a to včetně své kukaččí včely ruděnky Sphecodes majalis (VU). Byla zaznamenána i kukaččí včela Nomada atroscutellaris (NT), která parazituje na ploskočelce A. viridescens (NT). Z kutilek se podařilo zaznamenat vzácné a ubývající dřevní druhy Ectemnius lituratus (VU), Crossocerus vagabundus (VU), Crossocerus distinguendus (NT) a Pemphredon enslini (NT). Všechny tyto druhy se s oblibou vyskytují na teplých, ale vlhkých místech. Jejich výskyt v PP Jenerálka je zřejmě spojen s okolními mokřady.

/Lom na Salátce
Lom na Sálátce sousedící s PP Jenerálka.

Významným zjištěným druhem je také ubývající druh samotářské vosy jízlivky Eumenes pomiformis (VU). Byla zaznamenána celá řada ohrožených druhů hrabalek, jak reliktní skalní druh Agenioideus nubecula (VU), tak druhy vlhkomilných, či mezofilních biotopů, jako jsou Priocnemis agilis (VU), Priocnemis parvula (NT), Priocnemis vulgaris (NT) a Arachnospila hedickei (NT). Byl zaznamenán velmi vzácný křovinný druh Poecilagenia rubricans (NT). Dále byly zaznamenány tři parazitické druhy hrabalek, což svědčí o velkých populacích hrabalek na studovaných lokalitách. Jedná se o druhy Evagetes subglaber (VU), Evagetes pectinipes (NT) a Evagetes proximus (NT). I zjištěné zlatěnky Holopyga fervida (VU) a Holopyga inflammata (NT) jsou parazité, nejčastěji u různých kutilek. Byl zjištěn také další hodně až extrémně teplomilný druh kodulky Myrmilla calva distincta (VU). Ta zřejmě reprezentuje reliktní stepní druh, který se v současné době nedokáže v krajině šířit. Její samice jsou totiž bezkřídlé a samci je nedokáží přenášet, jako je to u některých jiných druhů této skupiny.
Tento průzkum finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy, výsledky slouží k ochraně přírody a plánování péče o krajinu.


Pastva ovcí a koz může udržovat pásy travnatých ploch uvnitř zalesněné krajiny. To by zpomalovalo šíření případných lesních požárů.
Včely medonosné v létě vychovávají mladou generaci včel, která bude žít až do jara.
Z okolí Říčanského potoka na východě Prahy.
Přijďte na louku na Hůrce.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist