Včelí med je důležitou surovinou pro vytvoření těsta na perník.

25.12.2023 od Hanka

A co všechno lidé dokážou vytvořit z perníku? Třeba perníkové figurky, které ukazují narození Ježíška v Betlémě. (Fotky jsou z kostela sv. Matěje v Praze 6.)
Tedy přesněji, Ježíšek se nenarodil ve městě, protože jeho rodiče byli chudí. V domech ve městě nebylo místo pro Ježíškovu matku Marii a jejího partnera Josefa. A tak Josef našel za městem přístřešek, ve kterém se za špatného počasí schovávali pastýři i se svými zvířaty. Různé perníkové figurky ukazují, co po Ježíškově narození dělali okolní lidé. Figurky z perníku ukazují hlavně to, jak lidé přinášeli matce a dítěti potřebné dárky. Jenže ne všichni měli tenkrát pouze dobré úmysly. Ve svém královském paláci se zajímal o narození Ježíše i král Herodes.
V průvodu perníkových figurek si i dnes může každý najít právě tu svojí postavu. I v současnosti je potřeba se zamýšlet nad tím, která figurka jsem já. Co dělám já, když se narodí dítě chudým rodičům, kteří nemají místo v domech ve městě?

V bohatých domech ve městě tenkrát nebylo místo pro Josefa a Marii, která čekala narození dítěte.
/Bohaté domy ve městě.

A jak to tehdy s narozením Ježíška bylo? V evangeliu podle sv. Lukáše je psáno:
"..... Josef s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě, přišli do města Betléma. Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle u nich stál anděl a sláva se rozzářila kolem nich. Anděl jim řekl: Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, ve městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí. .....


Tady je figurka, jak pastýř přináší jehňátko a před ním jde ovečka (která může dávat Marii a Josefovi mléko).
/Perníková figurka pastýře s jehnětem a ovečkou.
České figurky přinášejí miminku kolébku, hrušky a koláče.
/České figurky přinášejí kolébku, hrušky a koláče.

V dálce se ale v královském paláci dozvídá o narození Ježíše král Herodes.
/Královský palác z perníku.

V evangeliu podle sv. Matouše se o tom píše:
"Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když to uslyšel Herodes, znepokojil se. Svolal všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu odpověděli: V judském Betlémě, tak je psáno u proroka.
Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti a jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit.


V lidové představě přijeli mudrcové se slonem a s velbloudem a s koněm. V evangeliích se ale o slonovi nic nepíše.
/Mudrcové z východu.
/Slon, velbloud a kůň.
...... Mudrcové uviděli dítě s Marií, jeho matkou. Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země.
Když mudrcové odešli, hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Josefe vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil."
Josef tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku a odešel do Egypta.
....Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, rozlítil se a dal povraždit všechny chlapce v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let.


(V Judsku bylo zakázáno, aby se lidé věnovali astrologii - věštění. Pro mudrce z východu tento zákaz možná neplatil, přesto se s nimi Herodes sešel pouze potajmu. Jenže i tak jejich mudrcování nepřineslo nic dobrého, ba naopak, způsobilo to vyvraždění malých chlapců z Betléma a okolí. Protože dokud by obdivovali narozeného Ježíše pouze okolní pastýři, tak by se o takové dítě Herodes vůbec nezajímal.
I v dnešní době řada lidí navštěvuje kartářky a podobné existence. Takoví lidé sice mohou někomu sdělit kousek skryté nebo budoucí pravdy, jenže nikdy to nakonec nepřinese něco dobrého. Právě naopak, je to jako vstoupit mezi zločineckou mafii. Jako když šéf mafie sdělí svému podřízenému spoludarebákovi, že ho nechá zabít, pak je potřeba hlavnímu mafiánovi věřit, že o budoucnosti podřízeného mluví pravdu. Jenže kdyby podřízený spoludarebák neměl nic společného s šéfem mafie a vůbec se s ním neseznamoval, tak by mu smrt zavražděním nehrozila.)

V Divoké Šárce kvete na skále šalvěj hajní a čistec přímý a začíná kvést vikev huňatá.
Drobné obyvatelky hmyzích hotýlků na zvětšených fotografiích.
Mrazivé dny skončily, oteplilo se a hmyz opět létá na květy.
Na autech byla námraza z jinovatky už včera před půlnocí a dnes ráno na teploměru -3°C.

© Blanokřídlí v Praze 2016

TOPlist