Tachysphex unicolor Včelák černý

od Hanka

čeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Včelák černý (Tachysphex unicolor) je dlouhý 5 až 9 mm. S dospělci se lze v přírodě setkat od května do září.
Hnízdečka pro svoje larvičky si buduje v zemi, vyhledává jen místa na sypkých plochách. Jako potravu pro larvičky loví kobylky a sarančata. V komůrce pro jednu larvičku může být víc kusů ochromené kořisti.
Samičky mají na nohách tmavohnědě zabarvené hrabací trny.
Je to hojný druh na teplých a suchých lokalitách.

Číst více

Tenthredinidae Pilatkovití

od Hanka

Popis čeledi Pilatkovití - Tenthredinidae

Pilatkovití jsou druhově nejpočetnější čeleď širopasích. Housenice většiny druhů žijí volně na různých druzích rostlin, méně druhů minuje uvnitř rostlinných tkání. V ČR bylo dosud zjištěno více než 500 druhů z čeledi pilatkovitých. Čeleď pilatkovití se dělí do sedmi podčeledí, v ČR žijí zástupci šesti podčeledí. Jsou to
Tenthredininae - pilatky
Selandriinae - pilanky
Allantinae - pilenky
Blennocampinae - pilušky
Heterarthrinae - pilatičky
Nematinae - pilařky

Číst více

Tenthredo amoena Tenthredo amoena - pilatka

od Hanka

čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď Tenthredininae - pilatky

Pilatka Tentredo amoena ráda saje nektar na květech miříkovitých rostlin.
Jejich larvy (housenice) mají jako svou živnou rostlinu třezalku. Podobných druhů pilatek existuje větší počet.
Na horním obrázku je samička. Od podobných druhů se samička pilatky Tenthredo amoena rozliší podle oranžového zbarvení apexů zadních holení a chodidel.

Číst více

Tenthredo campestris Tenthredo campestris - pilatka bršlicová (žlutá)

od Hanka

čeleď: Pilatkovití - Tenthedinidae, podčeleď Tenthredininae - pilatky

Pilatka bršlicová (Tenthredo campestris) je dlouhá 12 až 14 mm. Je to hojnější druh, který upoutává pozornost svojí barevností. S dospělci se lze setkávat od května do srpna, s housenicemi od června do září. Živnou rostlinou housenic je bršlice kozí noha. Dospělci se živí nektarem a pylem květů, přednostně vyhledávají rostliny z čeledi miříkovité, část potravy si také obstarávají dravě, loví různý menší hmyz. Má ráda polostinná stanoviště v údolích a vegetační lemy podél vodních toků.

Číst více

Tenthredo koehleri Tenthredo koehleri - pilatka

od Hanka

čeleď: Pilatkovití - Tenthedinidae, podčeleď Tenthredininae - pilatky

Pilatka Tenthredo koehleri je dlouhá 9 až 12 mm. S dospělci se lze v přírodě setkávat od června do srpna. V Čechách je to hojný a rozšířený druh hlavně v podhůří a na horách. Vyhledává vlhké louky a prameniště a bývá také na okrajích cest podél vodních toků. Dospělci se živí na květech mnoha druhů rostlin. Naopak jejich larvy jsou při výběru živné rostliny náročné, lze je vidět pouze na řeřišnici hořké (Cardamine amara) a na řeřišničníku Hallerovu (Cardaminopsis halleri). Larvy bývají přes den přichycené na stonku nebo na spodní straně listu živné rostliny.

Číst více

Tenthredo marginella Tenthredo marginella - Pilatka bazalková

od RadimzBeskyd

čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď Tenthredininae - pilatky

Pilatka bazalková (Tenthredo marginella) je 10 – 12 mm dlouhá. V ČR nehojný druh, vyskytuje se lokálně. Obývá nížiny až podhůří, osluněné stráně, řídké listnaté lesy, lesní okraje a zahrady.
Doba výskytu dospělců je od srpna do září. Dospělci se rádi živí na květech miříkovitých rostlin.
Larvální perioda od září do října. Živné rostliny larev (housenic) jsou dobromysl obecná, případně bazalka pravá.

Číst více

Tenthredo notha Tenthredo notha - pilatka jetelová

od Hanka

čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď Tenthredininae - pilatky

Pilatka jetelová (Tenhredo notha) je dlouhá 8 až 11 mm. Dospělci létají v přírodě od května do září, rádi se živí nektarem z květů miříkovitých rostlin. Na území ČR je to velmi rozšířený a hojný druh.
Larvy mají jako svou nejoblíbenější potravu listy (i lodyhy) jetele lučního, ale mohou se vyvíjet i na jiných druzích jetelů nebo i na hrachoru lučním. S larvami se lze v přírodě setkat v září a v říjnu.

Fotografie této pilatky je z 7. 8. 2016, na louce za Přírodní památkou Baba.

Číst více

Tenthredopsis sp. Tenthredopsis - pilatka

od Hanka

čeleď: Pilatkovití - Tenthredinidae, podčeleď Tenthredininae - pilatky

Pilatky rodu Tenthredopsis jsou dlouhé 7 až 12 mm. U nás jich žije 10 druhů, z toho 6 druhů je velmi hojných.
Jejich larvy se vyvíjejí na různých trávách a také na ostřicích. Dospělci létají od dubna do července. Larvy se vyvíjejí od července do října.

Číst více

Tetramorium caespitum Mravenec drnový

od Hanka

čeleď: Mravencovití - Formicidae

Mravenec drnový (Tetramorium caespitum) má rád otevřené výslunné biotopy. Hnízdečka má v zemi, někdy s malou nadzemní hlinitou kupkou, často žije v sousedství lidských obydlí. Dělnice jsou velmi drobné, jejich velikost bývá v rozmezí 2 až 3 mm. Tito mravenci jsou všežraví, v jejich potravě převažují semena různých rostlin. Také se živí medovicí podzemních druhů mšic, které sají ukryté na kořenech bylin. Také loví různé drobné půdní členovce, dokáže konzumovat i větší mrtvý hmyz.
Samičky a samečkové jsou mnohem větší. Samička je dlouhá 6 až 7,5 mm, sameček je jen o maloučko menší než samička.

Číst více

Therion circumflexum Lumek opásaný

od Hanka

čeleď: Lumkovití - Ichneumonidae
podčeleď: Anomaloninae

Lumek opásaný (Therion circumflexum) je větší druh lumka, může být dlouhý až 25 mm. S dospělci se lze setkávat od konce května do září. Protože je lumek opásaný větší druh, vyhledává jako svoje hostitelské druhy housenky větších druhů motýlů. Oblíbeným hostitelským druhem je lišaj šeříkový (Sphinx ligustri) a lišaj borový (Sphinx pinastri), může parazitovat i na mnoha dalších druzích můr. Samičky lumka opásaného kladou vajíčka do housenky, ta se ale dál vyvíjí a ještě se i normálně zakuklí. Dospělí lumci se líhnou až z motýlých kukel.

Číst více

Tiphia femorata Trněnka červenonohá

od Hanka

čeleď: Trněnkovití - Tiphiidae

Trněnka červenonohá (Tiphia femorata) je dlouhá 6 až 16 mm, záleží na množství potravy, jaké měla larvička k dispozici. S dospělci se lze v přírodě setkat od června do září. Žijí zejména na loukách na okrajích lesů. Dospělci se živí zejména pylem a nektarem z květů. Vyhledávají často květy miříkovitých rostlin, ale jen takové druhy, které vynikají velkým množstvím nektaru v květech.
Larvy jsou ektoparazitoidi ponrav chroustů, chroustka letního, zlatohlávka a dalších druhů brouků čeledi Scarabaeidae. Pro trněnky je to energeticky velmi náročné, když se musí kvůli kladení vajíček na hostitele prohrabávat hluboko do země. Kvůli tomu musí dospělé samičky pro sebe získávat hodnotný nektar na květech těch nejlepších nektarodárných rostlin.

Číst více

Trichrysis cyanea Zlatěnka modrá

od Hanka

čeleď: Zlatěnkovití - Chrysididae

Zlatěnka modrá (Trichrysis cyanea) je dlouhá jen 4 až 8 mm. Celé tělo má kovově modré se zelenými odlesky.
V ČR je to jedna z nejhojnějších zlatěnek. Jejími hostiteli jsou různé druhy kutilek, jízlivek a samotářských včel, ale pouze takových druhů, které hnízdí ve dřevě. Je to velice přizpůsobivý druh.
U včelích hostitelů se vyvíjí jako ektoparazitoid na dospělé včelí larvě nebo předkukle. Když je hostitelem některá kutilka, tak larva zlatěnky modré odstraní hostitelské vajíčko nebo mladou larvu kutilky, a sama se pustí do uloupených zásob, které předtím nahromadila pro svoje potomstvo kutilka.

Číst více

Trypoxylon figulus Dřevovrtka obecná

od RadimzBeskyd

čeleď: Kutíkovití - Crabronidae

Dřevovrtka obecná (Trypoxylon figulus) je dlouhá 7,5 až 12 mm. V ČR se vyskytuje 11 navzájem podobných druhů rodu Trypoxylon, dřevovrtka obecná je z nich největší a nejmohutnější. Dospělci létají v přírodě od května do září. Dřevovrtky si budují hnízdečka v dutých lodyhách rostlin nebo v opuštěných chodbách dřevních brouků. Často se vyskytují v hmyzích hotýlcích, které pro ně připravili lidé. Na vhodných místech může vytvářet početné hnízdní agregace, většinou je blízko sebe současně víc druhů dřevovrtek. Hnízdečka dřevovrtek mohou obsahovat až 9 plodových komůrek. Komůrky jsou od sebe oddělené zděnými přepážkami. Jako potravu pro svoje larvičky nosí do komůrek ochromené pavouky.

Číst více